Algemene Voorwaarden GOOZ

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven op 24 oktober 2017 onder KvK-nummer 68753152.

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtnemer’ verstaan: de rechtspersoon ‘GOOZ’, ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder het nummer 68753152.
1.2 Onder ‘GOOZ’ wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
1.3 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van ‘GOOZ’ en ‘GOOZ’ de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.
1.4 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gemaakte mondelinge –en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.5, een en ander in meest ruime zin.
1.5 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en Diensten, alsmede alle andere door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
1.6 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.goozcompany.nl.
1.7 Op alle door Opdrachtnemer geleverde Diensten is tevens ‘De Nieuwe Regeling 2011’, hierna DNR 2011, van toepassing. De DNR 2011 is bijgevoegd in de offerte, maar is tevens te vinden op de website www.goozcompany.nl. In geval er sprake is van onderlinge tegenstrijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de DNR 2011, prevaleren de Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en geldt de DNR slechts ter aanvulling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer Diensten aanbiedt of levert.
2.2 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer overeengekomen.
2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
2.5 Opdrachtnemer is bevoegd voor de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst derde(n) in te schakelen. In dat geval gelden de Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer ook in de relatie tussen deze door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) en Opdrachtgever, waarbij genoemde derde(n) de positie van Opdrachtnemer inneemt.

Artikel 3 – De Overeenkomst
3.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2 De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard en deze dient door Opdrachtnemer retour ontvangen te zijn. De datum waarop de offerte door Opdrachtnemer wordt ontvangen, geldt als de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen.
3.3 Als Opdrachtnemer een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Opdrachtnemer, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk bevestigt.
3.5 Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Opdrachtnemer.
3.6 Indien geen van de partijen de Overeenkomst schriftelijk bevestigd en de Opdrachtnemer met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht de Overeenkomst conform de offerte te hebben aanvaard.
3.7 Indien de aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. Indien de aanvaarding niet slechts op ondergeschikte punten afwijkt, is sprake van een nieuw aanbod dat door Opdrachtnemer moet worden geaccepteerd alvorens een Overeenkomst tot stand komt.
3.8 Een samengesteld prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door namens Opdrachtnemer in te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van opdrachtgever.
4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
4.7 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
4.8 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
4.9 Opdrachtnemer garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk in de Overeenkomst anders bedongen. De op Opdrachtnemer rustende verplichting is een inspanningsverplichting en derhalve geen resultaatsverplichting, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer vooraf in de Overeenkomst een concreet resultaat zijn overeengekomen.
4.10 Inspecties aan bouwkundige objecten zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek, waarbij alleen gekeken wordt naar de onder normale omstandigheden veilig bereikbare onderdelen. De inspectie is slechts een momentopname, waarbij uitsluitend op dat moment zichtbare gebreken of tekortkomingen zullen worden gerapporteerd.
4.11 Ten behoeve van bouwtechnische keuringen van begane grondvloeren vindt uitsluitend inspectie plaats in de directe omgeving van het kruipluik. Beoordeling van de vloer vindt uitsluitend plaats vanuit de van het luik zichtbare delen. Is er geen kruipluik aanwezig, dan zal de inspectie zich beperken tot de zichtbare vloer. Afwerkingen worden niet verwijderd.
4.12 Ten behoeve van aanwezige (elektrotechnische) installaties, leidingen, daken, schoorstenen en kanalen vindt uitsluitend een visuele bouwkundige inspectie plaats, voor zover die delen zonder destructief onderzoek te inspecteren zijn. Er vind geen installatietechnisch onderzoek plaats. De inspectie van dakconstructies met daarin toegepaste isolatiematerialen, voor zover niet zichtbaar, maken geen onderdeel uit van de inspectie. Voor inspecties van objecten die zich meer dan 2,50m boven maaiveld bevinden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor deugdelijk klimmateriaal dat voldoet aan de wettelijke eisen, in goede staat verkeert, indien noodzakelijk voorzien is van geldig bewijs van keuring en kan worden toegepast in veilige situaties. Onder maaiveld wordt verstaan de hoogte van het terrein.
4.13 Ten aanzien van de bodemgesteldheid, ondergrondse tanks, schimmel, zwam, houtworm, boktor, kadastrale uitmetingen en andere zaken met milieuaspecten, wordt door Opdrachtnemer geen nader onderzoek verricht. Indien tijdens een inspectie aanleiding is om bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object door een deskundige op één van voorgenoemde gebieden nader te worden onderzocht, dan zal dit door Opdrachtnemer in de bouwkundige rapportage worden vermeld.
4.14 Er wordt geen inspectie uitgevoerd naar milieubelastende materialen en/of onderdelen / bouwdelen waarin milieubelastende materialen zijn verwerkt, noch naar onderdelen / bouwdelen in verband met verontreiniging en / of aantasting van bodem, lucht en water en ook niet naar onderdelen / bouwdelen waarbij materialen zijn toegepast en/of zijn verwerkt die van overheidswege zijn of worden verboden. Onder milieubelastende materialen wordt mede verstaan maar niet uitsluitend (verborgen) asbesthoudend materiaal, olietanks en dergelijke. Opdrachtnemer aanvaart hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.
4.15 Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtnemer vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen en dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn, waaronder begrepen loslopende huisdieren en dergelijke, een en ander in meest ruime zin. Indien door Opdrachtnemer om toegang tot het object te verkrijgen de sleutels ergens moeten worden afgehaald en/of retour gebracht of er wachttijden ontstaan, heeft Opdrachtnemer het recht de kosten hiervoor in rekening te brengen.

Artikel 5 – Wijziging van de Overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
5.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
5.3 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.
5.4 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
5.5 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen.

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
6.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
6.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
6.3 Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding of opschorting rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te schorten zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.4 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 – Annulering
7.1 Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
7.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Opdrachtnemer.
7.3 Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Kosten, honorering en betaling
8.1 Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
8.2 Opdrachtnemer heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
8.3 Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
8.4 De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer mede te delen.
8.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om Opdrachtgever om termijnbetaling te vragen. Opdrachtnemer zal dit uitdrukkelijk vermelden in de offerte. De termijnbetaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Opdrachtnemer zijn verplichtingen inzake voortzetting van de Diensten niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.
8.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.7 Indien Opdrachtnemer besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en
de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
9.2 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van het advies van Opdrachtnemer.
9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van de door haar ingeschakelde derden.
9.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
9.6 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
9.7 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Opdrachtnemer met betrekking tot haar Diensten.
9.8 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
9.9 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
9.10 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
9.11 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer met betrekking tot bouwbegeleiding en bouwkundige- of onderhoudsadvisering vervalt door verloop van 3 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer met betrekking tot bouwkundige rapportages vervalt door verloop van 6 maanden nadat de bouwkundige rapportage in handen van Opdrachtgever is gekomen en de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Opdrachtnemer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
10.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Opdrachtnemer zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Opdrachtnemer of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
10.3 In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
10.4 Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die
Opdrachtnemer heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid van gegevens
11.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtnemer kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom
12.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
12.2 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, rapporten en adviezen blijven eigendom van Opdrachtnemer en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.
12.3 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van gegevens. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 – Monsters en modellen
13.1 Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een monster of model toont of verstrekt, dan wordt vermoed dat dit slechts een aanduiding is, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders heeft bepaald.
13.2 Ingeval sprake is van een onroerende zaak, wordt vermelding van gegevens zoals oppervlakte of andere afmetingen slechts als aanduiding aangenomen.

Artikel 14 – Reclames
14.1 Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat Opdrachtnemer een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
14.2 Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer.

Artikel 15 – Identiteit van ‘GOOZ’
15.1 Opdrachtnemer is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68753152 en draagt btw-identificatienummer NL857576823B01. Opdrachtnemer is gevestigd aan Park Forum (5657 HB) te Eindhoven.
15.2 Opdrachtnemer is per e-mail te bereiken via info@goozcompany.nl, middels de website www.goozcompany.nl en telefonisch op
040 369 00 88.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.